Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Nordmalings kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Kartläggningen tydliggör att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer nedan:

De 17 globala målen och Nordmalings kommun

Runt om i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer med sikte på 17 globala hållbarhetsmål. De ingår den så kallade Agenda 2030, som FNs medlemsstater har enats om. Målen gäller för alla FN:s medlemsländer, fattiga som rika, såväl inom som mellan nationer. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Så här arbetar kommunen med målen:

Klicka på ett av målen för att läsa mer.

Familjehem
Familjehem
Familjehem
Familjehem
Familjehem
Familjehem
Familjehem

Hållbarhet ingår i kommunens uppdrag

Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och kommunallagen (2017:725). Regeringsformen (1974:152) är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati, medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället.

Därtill har kommunerna enligt lag ansvar för många viktiga funktioner som är centrala i ett hållbart samhälle:

 • Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg – socialtjänstlagen (2001:453).
 • För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100).
 • Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900).
 • Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804).
 • Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808).
 • Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
 • Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801).
 • Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 • Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och regioner – Region Västerbotten är kollektivtrafikmyndighet i Västerbottens län.) - lag (2010:1065) om kollektivtrafik.