12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning och nödvändigt för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. Det bidrar till minskad påverkan på klimat och miljö samt förebygger ohälsa.

Hållbarhetsarbetet genomförs med ett långsiktigt perspektiv. Nordmalings kommun prioriterar fortgående hållbarhetsarbete i alla kommunens delar. Kommunfullmäktiges styrkort förtydligar att hållbarhets-, jämställdhet och barnperspektivet ingår i kommunens styrkedja.

I kommunen finns möjligheter att påverka den egna verksamheten, kommuninvånarna och det lokala näringslivet i en hållbar riktning. Inom skolverksamheten finns stor potential till indirekt miljöpåverkan via skolor och förskolor.

Livsmedel

Nordmalings kommun har tillsammans med regionen och länets andra kommunerna en gemensam livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten.

En lokal livsmedelsproduktion och en lokal efterfrågan på mat från närområdet ger många mervärden och dessa utgör de grundläggande skälen till att den regionala livsmedelsstrategin tagits fram. Strategin har sin utgångspunkt i Sveriges miljömålssystem, vilket är riktmärke för landets miljöarbete.

Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå miljömålen krävs att många arbetar tillsammans och genomför åtgärder med engagemang och ansvarstagande.

Genom medvetna val kan vi värna det som växer, odlas och produceras i Västerbotten. Att producera mat på ett hållbart sätt med hänsyn till klimat, miljö och djurens välfärd med kortare transporter som ger mindre transportrelaterade utsläpp. Det bidrar till mindre resursanvändning, minskade förluster och svinn, vilket är bra för klimatet och miljön.

Situationen för målet

Nordmalings kommun ska inom länets samverkan och den egna kommunen verka för att:

 • Styrdokument får större plats på den offentliga tallriken
 • En ökad samsyn och stärka arbete mellan kommuner och regionen för mer närproducerade livsmedel i de offentliga köken
 • Bidra till ökat samspel mellan livsmedelsproducenter, transportörer, upphandlare och de offentliga köken
 • För ett kompetenslyft i de offentliga köken
 • Bidra till kunskapsutveckling och stödinsatser för de leverantörer och grupper av leverantörer som vill lämna anbud till offentlig sektor.
 • Inom skolverksamheten ge kunskap och förståelse för vår miljö och hur vi människor kan påverkar miljön. Hållbar utveckling ingår i skolans läroplaner och ska ge barn och elever förståelse för kretslopp och hur livsstil och människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Avfall

Umeåregionens kommuner har en gemensam avfallsplan. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen ska Nordmalings kommun minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi.

Planen innehåller tre övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och som är vägledande för alla som ger upphov till avfall.

 1. Minska avfallsmängderna
 2. Öka återvinningen
 3. Minska miljöpåverkan

Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal med målvärden anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås och avser i första hand de avfallsslag som kommunen har rådighet över.

Situationen för målet

Nordmalings kommun ska utifrån nyckeltal och målvärden

 • Minskad total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och matsvinn
 • Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 • Ökad andel hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk behandling
 • Andel rätt sorterat avfall i matavfall
 • Minskad nedskräpning
 • Inget farligt avfall i restavfallet
 • Enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall