15 Ekosystem

Några av utmaningarna för Sverige handlar om att samtidigt med en stärkt bioekonomi utveckla ett hållbart skogsbruk, minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter samt öka restaureringen av våtmarker.

I kommunen finns skyddat natur i form av ett tjugotal naturreservat samt vattenskyddsområden och Natura 2000-områden. Till de områden som klassas som bevarandevärda enligt Natura 2000 följer också en plan som beskriver hur naturvärdena kan bibehållas.

Förlust av arter och naturmiljöer sker globalt. Ohållbart nyttjande och föroreningar stör ekosystemens funktioner. Främmande arter ökar i Sverige. Nationella utmaningar är bland annat att ha ett hållbart skogsbruk samtidigt som en stärkt bioekonomi, bevara ängs- och betesmarker, samt att återskapa våtmarker.

Situationen för målet

Nordmalings kommun ansvarar för samhällsplanering och har möjlighet att besluta om skydd av natur. Vår kommun är också markägare och kan välja hållbara brukningsmetoder i skogsbruket och ta hänsyn till ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald.

Att underlätta och uppmuntra friluftsliv och vistelse i natur bidrar till ökad miljömedvetenhet och bättre folkhälsa, vilket också bidrar till utveckling av besöksnäringen.