10 Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Kommunen har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet.

Enligt barnkonventionen som är svensk lag ska barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets bästa ska beaktas i beslut som indirekt eller direkt rör enskilda barn eller barn som grupp. Med barn avses personer upp till 18 års ålder.

Att anta ett barnperspektiv handlar både om strategier, dagliga beslut, attityder, kunskap och arbetssätt och inkluderar alla kommunala verksamheter. Kommunens samhällsplanering ska inkludera ett barnperspektiv.

Situationen för målet

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men samtidigt det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Nordmaling har lägre fördelning av inkomster än kommunsnittet i riket. Det finns också ojämlikheter mellan grupper gällande hälsa, utbildning och möjligheter till arbete. Nordmaling har högre ohälsotal än snittet i länet och snittet i Sverige.

Varierande förutsättningar mellan kommuner medför utmaningar att erbjuda likvärdig offentlig service och Nordmalings lägre befolkningstal betyder utmaningar för att få en heltäckande service i kommunen.

Kommunen arbetar med stöd och omsorg till utsatta grupper i samhället, i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag.

Kommunens samhällsplanering ska inkludera ett barnperspektiv. Barnperspektivet ska inkluderas i kommunens verksamhetsplanering, beslutsunderlag och utförande av verksamhet. Det är lika viktigt och angeläget i verksamheter som möter barn dagligen som i de andra verksamheter som erbjuder verksamhet och aktiviteter till barn. Viktigt att ge möjligheter till medborgare att ha inflytande.

Kommunens tillgänglighetsråd är ett rådgivande organ som bidrar med perspektiv från personer med funktionsnedsättning respektive seniora personer.

Kommunens flyktingmottagandet är en viktig del i att skapa delaktighet i samhället, värna demokratiska värden samt förebygga och motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Kommunen samarbetar med civilsamhället och med Arbetsförmedlingen, som har samordningsansvar för nyanländas etablering, och erbjuder arbetscoachning. Kommunen ansvarar i vissa fall för att ordna bostad för nyanlända samt för svenskundervisning, samhällsorientering, barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg.

Nordmalings kommun arbetar för att allas lika värde, det vill säga alla medarbetare ska möta andra med respekt, empati och utan fördomar. Kommunen arbetar systematiskt med likabehandling och mångfald utifrån diskrimineringslagstiftningen. Alla anställda har genomgått en intern webbutbildning om trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningen ingår även i introduktionen av nya medarbetare.

Medarbetare ska i första hand anmäla ärenden som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling med sin närmaste chef. Andra vägar är att kontakta skyddsombud för stöd eller anmäla ärendet i systemet KIA. Även i medarbetarenkäten behandlas frågor om likabehandling och jämställdhet.

Genom arbetet med Heltid som norm, kommer verksamheter som har många deltidstjänster ge personalen möjligheter till heltidsarbete och därigenom mer jämlikt, en ökad jämställdhet och förutsättning för ekonomiskt oberoende.