17 Genomförande och partnerskap

Nordmalings kommun är medlem i Kvarkenrådet EGTS som fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet arbetar med olika gränsöverskridande projekt inom bl.a. turism, trafik, infrastruktur, näringsliv med stor bredd och fördjupning, samt med folklig samverkan. Ett av projekten som haft stort fokus är färjetrafik över kvarken.

Arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden. Det ska vara möjligt att flytta, pendla, studera och driva företag över landsgränserna utan att man riskerar att hamna i en gråzon eller hindras av otydliga lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter.

Samarbetsform Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS) är EU:s juridiska verktyg för gränsöverskridande samverkan. Det ger aktörer i två eller flera medlemsstater möjlighet att arbeta tillsammans i en gemensam struktur som är en juridisk person, vilket ska underlätta det gränsöverskridande samarbetet.

Situationen för målet

Nordmalings medlemskap ger en samarbetsplattform och möjlighet att bevaka och påverka. Att ingå i EGTS plattformen stärker möjligheterna för intressebevakning i Europa. Det är en stabil struktur med ett juridiskt organ med tyngd och kraft att driva viktiga frågor och större påverkansmöjligheter.

EGTS underlättar agerandet på EU nivå och ger bättre förutsättningar för förverkligande och förvaltning av gränsöverskridande projekt. Inom ramen för EGTS finns förutsättningar och möjligheter att bedriva medelstora och större projekt. Ett starkare engagemang från partnerskapet som är positivt för en mindre kommun som Nordmaling i samverkan, samt att det ger administrativa fördelar.