3 God hälsa och välbefinnande

Att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa är en grundläggande uppgift för Nordmalings kommun.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser bidrar till förbättrad hälsa- och välbefinnande. Vilket det finns en tydlig koppling till hälsofrämjande insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Vistelser vid hav, älvar, sjöar och skog ger möjligheter för utomhusaktiviteter. Det finns förutsättningar till en aktiv fritid genom tillgång till fritidsverksamhet som omfattas av föreningar, studieförbund, fritidsgården, idrotts- och fritidsanläggningar.

Kommunens folkhälsoplan har sin utgångspunkt Sveriges nationella övergripande folkhälsopolitiska mål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”

Till detta hör åtta övergripande målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård

Nordmalings kommun har särskild prioritet på målområdet tidiga levnadsvillkor, kunskaper kompetenser och utbildning, arbete och arbetsmiljö, levnadsvanor, en jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård.

Situationen för målet

Nordmalings kommuns arbetar med målsättningen att:

 • Barn i deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa, vilket är centralt för att uppnå jämlik hälsa. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen har fått en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa.
 • Utveckla människors kompetenser och kunskaper genom lärande och utbildning är viktigt för att uppnå jämlik hälsa. Ett starkt samband finns mellan utbildningsnivå och hälsa.
 • Verka för åtgärder för en mer jämlik hälsa bör därför inriktas mot att människor ges möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att generera egna resurser och handlingsutrymme.
 • Stödja genom insatser som stärker personens förutsättningar för en god hälsa. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på deras sociala miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.
 • Ge förebyggande och stödjande insatser med satsningar på främjande av psykisk hälsa och vård för psykisk ohälsa som kan ge hållbara förbättringar för framtiden.
 • Genom samverkan med aktörer inom fritidsverksamheten verka för en aktiv fritid. Skapa förutsättningar ökat engagemang och samarbete med interna och externa intressenter.