6 Rent vatten och sanitet för alla

Kommunen ansvarar i enlighet med vattentjänstlagen för att vattenförsörjning och avlopp ordnas med hänsyn till både miljö och människors hälsa.

Arbetet styrs av kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan) och bedrivs via det kommunala anläggningsbolaget Nordva samt Vakin, ansvarig för förnyelse, drift och underhåll.

Sektor samhällsbyggnads miljöenhet utövar tillsyn samt ger råd och information om enskilda avlopp.

Kommunen prioriterar en långsiktig plan för inventering av enskilda avlopp för att upptäcka och åtgärda brister. Vidare ger kommunens översiktsplan stöd för kommunens åtaganden för att förbättra vattenmiljöerna i enlighet med Havsplan för Bottenviken.

Situationen för målet

I Sverige är tillgången till dricksvatten och sanitet god. Dikningar och skogsbruk har dock ett förändrat markavvattning. Ett förändrat klimat medför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar. Nordmalings vatten är påverkade av övergödning och exempelvis Nordmalingsfjärden uppnår måttlig ekologisk status.

Skyddsvattenområden är upprättat för kommunens huvudsakliga vattentäkt och arbete pågår med uppdatering av skyddsområden för kommunens mindre vattentäkter.