11 Hållbara städer och samhällen

Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen och att planera för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot nationella mål och strategier.

Kommunerna har också ett ansvar för att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning vägleder bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och rör såväl miljömässig som social hållbarhet.

Plan- och bygglagen samt miljöbalken innehåller bestämmelser som styr arbetet med hållbar utveckling och den fysiska planeringen. Översiktsplan och detaljplaner omfattas av bestämmelser kring miljöbedömningar. Arbetet med att ta fram översiktsplaner och detaljplaner är därtill en demokratisk process. Kommunens planarbete väger samman allmänna och enskilda intressen för att nå en bra helhetslösning.

Umeåregionen är en arbetsmarknadsregion där invånare och företag i hög utsträckning nyttjar hela regionen för inkomst, utveckling, arbete, studier, fritid och boende. Regionens sju kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig, utvecklingsinriktad och stark region. För att uppnå detta behövs en infrastruktur som ger goda förutsättningar för arbetspendling och transporter både inom regionen och med övriga Sverige.

Situationen för målet

En stor majoritet av Sveriges befolkning bor i och runt städer och tätorter. Stadsutveckling medför sociala och miljömässiga utmaningar i form av bostadssegregation, bostadsbrist och klimat- och miljöpåverkan. Nordmalings kommun har storleksordningen hälften av sina medborgare boende utanför tätort. Att upprätthålla balansen mellan tätort och landsbygd med grundläggande samhällsservice i hela kommunen är viktigt för upprätthållande och utveckling av målet Hållbara städer och samhällen.

Under 2021 togs en ny godsterminal i drift med anslutning till Botniabanan i Rundvik som har en geografisk placering med närhet till 200 000 invånare inom 40 minuters restid. En förädlad logistiklösning på järnväg möter framtida transportbehov samt behoven av en bra infrastruktur. En modern godsterminal och ett välutvecklat väg- och järnvägsnät ger förutsättningar för nya företagsetableringar i Nordmalings kommun.