Artikeln publicerades 3 mars 2023

Inbjudan till samråd angående ombyggnation av dammar i Olofsfors och nybyggnation av fiskvandringsväg

Nordmalings kommun planerar att öka dammsäkerheten vid Olofsfors bruks nedre damm och att samtidigt skapa en fri vandringsväg för fisk och andra vattenlevande organismer förbi Olofsfors tre dammar. Åtgärderna kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken och eventuell lagligförklaring av äldre vattenanläggningar. Den som söker tillstånd ska genomföra samråd enligt 6 kap miljöbalken innan tillståndsansökan lämnas in.

Dammkonstruktionen och regleranordningarna vid nedre dammen har drabbats av vissa skador och dammkroppen är inte tät. De tre dammarna utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. De dammsäkerhetshöjande åtgärderna ska kombineras med att en fiskvandringsväg anläggs i Leduån genom och förbi bruksområdets alla tre dammar. I projektet ingår även att genomföra flottledsåterställning i åfåran mellan dammarna samt att ändra nivån och strukturen på den naturliga botten strax nedanför den nedre dammen och vid den mellersta dammen genom så kallad upptröskling. Vid den övre dammen består fiskvägen av ett så kallat omlöp vilket innebär att en ny bäck anläggs förbi dammen. Kommunen avser även att i tillståndsansökan definiera hur aktuell del av Leduån får regleras efter åtgärderna. Åtgärderna medför risk för miljöpåverkan på riksintresse för kulturmiljövården vid Olofsfors bruk och påverkar Leduåns miljökvallitetsnorm.

Kommunen genomför nu undersöknings- och avgränsningssamråd där allmänheten och berörda bereds möjlighet att ta del av information och att lämna synpunkter på projektet.

Ett samrådsunderlag med mer information finns för läsning eller nedladdning på
http://www.nordmaling.se/anslagstavlan eller utskrivet i kommunens reception

Det går även att ringa kommunens reception och be om ett utskrivet exemplar: 0930-140 00 Samrådsunderlaget finns anslaget i receptionen, Kungsvägen 41 i Nordmaling under samrådstiden.

Eventuella synpunkter eller information som rör ärendet ska märkas med ”Olofsfors dammar, 2020-348-432” och skickas till: kommun@nordmaling.se Alternativt kan synpunkter postas till: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling.

Komunen vill ha in synpunkter senast den 2023-04-11.

Camilla Gimbergsson
Samhällsbyggnadschef Nordmalings kommun,

 1. Inbjudan till samråd angående ombyggnation av dammar i Olofsfors och nybyggnation av fiskvandringsväg
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareCamilla Gimbergsson
  Dokument eller extern anslagstavla230228-2 Dammar vid Olofsfors Bruk - samrådsunderlag.pdf Pdf, 7.3 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (39 dagar, 19 timmar och 0 minuter)