Familjerätt

Familjerätten i Nordmaling

Till familjerätten kan du vända dig för stöd kring nedanstående frågor. Insatser från familjerätten är kostnadsfria.

Samarbetssamtal

För er som behöver stöd med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Målet med samarbetssamtal är att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende eller umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor. Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att samtala om sina barn under ledning av professionella samtalsledare som har tystnadsplikt. Föräldrar kan själva kontakta familjerätten om de önskar samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna måste vara eniga om att vilja ha samtal.

Tingsrätten kan också ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbets­samtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Avtal rörande vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge och gärna vill ha en skriftlig överenskommelse, finns möjligheten att upprätta avtal via familjerätten. Avtalen upprättas av familjerättssekreteraren och har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut.

Yttranden och utredningar

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan de vända sig till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut. Familjerätten får då i uppdrag att genomföra en utredning på begäran av tingsrätten. I utredningen hålls flera samtal med respektive förälder och hembesök genomförs. Samtal hålls även med barnen när det bedöms lämpligt utifrån ålder och mognad. Familjerätten samtalar även med referenspersoner, till exempel barnets mentor i skolan. I utredningen görs även kontroll av socialregister och om skäl finns föräldrarnas belastningsregister. Föräldrarna får alltid läsa igenom utredningen och komma med synpunkter, innan den lämnas in till tingsrätten.

Informationssamtal

Från och med 1 januari 2022 behöver föräldrar som funderar på att stämma in till tingsrätten i frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge delta i ett informationssamtal hos familjerätten. Under samtalet får ni veta mer om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur ert/era barn kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ett intyg upprättas efter att ni deltagit i samtalet. Intyget gäller i ett år och behövs för att ni ska kunna stämma in till tingsrätten.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas via en formell handling. Genom att föräldraskapet fastställs tillgodoses flera behov och intressen för barnet, till exempel rätten till arv och underhåll. Det juridiska föräldraskapet påverkar också rätten till umgänge och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom två veckor efter barnets födelse. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket eller om det finns andra skäl att det inte kan genomföras digitalt, skickas en underrättelse från skatteverket om barnets födelse till familjerätten. Den som fött barnet kommer sedan kallas till en träff på familjerätten.

Adoption

För att godkännas för adoption behöver de blivande föräldrarna först gå en föräldrautbildning. Därefter genomförs en medgivandeutredning som ligger till grund för sociala utskottets beslut gällande ett eventuellt medgivande till adoption. För att få adoptera måste man enligt lag vara över 18 år, det finns inte någon lagstadgad övre åldersgräns, dock är ålder en faktor som vägs in i bedömningen där hög ålder kan tala emot ett medgivande. Det centrala är att föräldrarna bedöms fungera fullt ut i föräldrarollen under adoptivbarnets hela uppväxt.

Kontakt

Familjerätten nås via Individ och familjeomsorgens receptionen på telefonnummer 0930-140 40, måndag-fredag 08.30-12.00 samt 13.00-16.00

Vi tar endast emot bokade besök.

Du hittar mer information via följande länkar:

Länk till myndigheten för familjerätt och föräldrastöd Länk till annan webbplats.
Länk till försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.
Länk till socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.