För föreningar

Nordmalings kommun anordnar feriearbete till ungdomar sommaren 2024. Nu har ni som förening möjlighet att ansöka om ett bidrag för att ta emot ferieungdomar. Arbetstiden för varje ungdom är max 60 timmar under, i regel, en tvåveckorsperiod.

Kommunen ansvarar över ansökningsförfarandet samt tilldelningen av platser. Målgruppen är elever i årskurs 9 som är folkbokförda i Nordmaling alternativt går årskurs 9 på Artediskolan.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att själva anställa ungdomar för feriearbete. Nordmalings kommun ersätter föreningarna för kostnad för lön och uppkomna arbetsgivaravgifter. Detta innebär att ni som arbetsgivare ansvarar för handledning av ferieungdomen.

Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret åligger föreningen.

Föreningarna betalar ut lönen direkt till ungdomarna och återsöker hos kommunen för utgifterna i efterhand tillsammans med efterfrågad redovisning.

Använd e-tjänsten länkad nedan när du vill registrera platser.

E-tjänst: Återsök om kommunalt bidrag för lönekostnader och arbetsgivaravgifter

Öppnar i oktober

Arbetstid

Arbetstiden för varje ungdom är max 60 timmar under, i regel, en tvåveckorsperiod.

Ferieperioderna är:

Period 1*: v.25 och 26

Period 2: v.27 och 28

Period 3: v.29 och 30

Period 4: v.31 och 32

*Period 1 innefattar midsommarafton. Då arbetar inte feriearbetarna. De ska däremot att arbeta in de 6 timmarna under den resterande tiden.

Arbetstiden bör i huvudsak vara förlagd dagtid, måndag–fredag. Det går inte ut något extra bidrag från kommunen till de föreningar som har feriearbetare på obekväm tid. Denna kostnad får föreningen själv stå för. Om obekväm arbetstid förekommer ska detta anges i platsanmälan.

Arbetsgivaransvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsuppgifterna och arbetstiden är anpassade till målgruppen och att ungdomarna har arbetsuppgifter att utföra under sin feriepraktik.

Föreningen/organisationen har arbetsgivaransvar för ungdomarna under praktikperioden. Observera att de flesta ungdomar är minderåriga i arbetslagstiftningens mening och att särskilda villkor därför gäller.

Läs igenom broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta" från Arbetsmiljöverket innan era feriepraktikanter börjar.


Försäkringar

 1. Ungdomarna omfattas av Nordmalings kommuns olycksfallsförsäkring.
 2. Föreningar som har feriepraktikanter ska ha ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
 3. Föreningarna bör också anmäla ungdomen på sin avtalsförsäkring för anställda.

Ersättning till ungdomar

Ersättningen ska följa kommunens ersättningsnivå till ferieungdomen vilket år 2024 motsvarar 95,90 kr/timme exklusive semesterersättning. Ersättningsnivå baseras på antalet ungdmar som avslutar årskurs 9 och kan därför variera från år till år.

Vi rekommenderar att ungdomar som arbetar under obekväm arbetstid får ekonomisk ersättning för detta. OB-tillägg ersätts ej av kommunen.

Bidrag från kommunen

Nordmalings kommun ersätter föreningarna för kostnad för lön och uppkomna arbetsgivaravgifter. Detta innebär att ni som arbetsgivare ansvarar för handledning av ferieungdomen.

Ansökan om dessa utbetalningar görs via kommunens e-tjänst som öppnar i oktober.

Ett villkor för att föreningen ska få det kommunala bidraget är att föreningen erbjuder ferieplats via kommunens ferieplattform.

Introduktion av feriepraktikant

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur arbetsperioden kommer att se ut (schema, lön, eventuell OB-ersättning, arbetsuppgifter med mera).
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Generella regler på jobbet: Till exempel rutiner för användandet av mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast.
 • Brand- och säkerhetsrutiner.
 • Rutiner för sjukfrånvaro, när man ska ringa och till vem.
 • Förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen samt hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in ifall man behöver komma i kontakt om ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.