Medborgarundersökning 2020

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. 800 slumpvis utvalda kommuninvånare har fått enkäten som består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index)

Bakgrund/Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan augusti och november. Enkäten skickades ut till 800 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Svarsfrekvensen var 42 procent. Resultatet delas upp i tre områden med betygsindex på 0-100:

Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI). Resultatet för Nordmalings kommun 2020 blev 58, rikssnitt är 60.

Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Resultatet för Nordmalings kommun blev 48, rikssnittet är 55.

Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII). Resultatet för Nordmalings kommun blev 38, rikssnittet 40.

Hur används resultatet?

Nordmalings kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Här finns resultatet av SCB:s medborgarundersökning. Pdf, 840 kB, öppnas i nytt fönster.