Leader

Brohällan, Rundvik

Brohällan, Rundvik

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Under 2021 har den ideella föreningen URnära tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin beskriver leaderområdets behov och utvecklingsmöjligheter och fungerar också som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda leaderområde. Totalt har närmare 300 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissrundor och på så vis bidragit med värdefull kunskap som ligger till grund för strategins innehåll.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030, som alltså blir namnet på det leaderområde som kan komma att bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023–2027.

Vad händer härnäst?

Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi är nu inskickad till Jordbruksverket tillsammans med en ansökan om att bilda leaderområde. Om strategin och ansökan godkänns kommer ett kompletteringsarbete pågå under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

På Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publiceras löpande information om ansökningsprocessen och det framtida leaderarbetet i Umeåregionen. Här kan du även ta del av den lokala utvecklingsstrategin.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.