Energideklaration

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är en energibesiktning av en byggnad. Energideklarationen infördes 2006 i Sverige genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
    om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration, och när?

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk.

För mer information om energideklarationer, besök Boverkets hemsida - www.boverket.se Länk till annan webbplats.