Miljökontoret

Miljökontoret

Miljökontoret svarar för den lokala tillsynen av miljö- och hälsoskyddet, liksom för den kommunala kontrollen av livsmedel, servering och försäljning av alkohol och tobak. Allmänheten kan också vända sig till enheten vid klagomål om buller, skadliga utsläpp och annat som riskerar negativ påverkan för människors hälsa eller miljön.

Enheten ansvarar också för kommunens miljöbevakning. Undersökningar och beräkningar av tillståndet i vattendrag, luft och mark ger tillsammans med erfarenheter från tidigare tillsyn en bild över hur miljöarbetet ska prioriteras med målet att göra största möjliga miljönytta. Miljöbevakning är också en viktig källa till information, bland annat ger mätbar data över statusen i sjöar och havsvikar en fingervisning om påverkansgraden från företag och enskilda i den lokala miljön.

Webben är vår främsta kommunikationskanal. Den riktar sig framför allt till invånare inom Nordmalings kommun och naturligtvis även till verksamhetsutövare vilket inbegriper både privatpersoner och yrkesverksamma. Vi har tillsyn över allt ifrån små fotvårdsmottagningar och förskolor till stora anläggningar. Vår förhoppning är att webben ska vara en informationskälla som är lätt att navigera i och som behandlar de vanligaste frågorna kopplat till respektive verksamhetsområde.

Under e-tjänster återfinns olika typer av tillstånds-/anmälningsblanketter som behöver lämnas in till miljökontoret för bedömning, när ansökan anses komplett granskas den och till sist fattas det ett beslut. Många beslut åtföljs av försiktighetsåtgärder som den sökande är skyldig att ta hänsyn till. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och göra webben med tillhörande e-tjänster så pedagogisk och användarvänlig som möjligt.

Miljökontoret går att nå via mejl: miljo@nordmaling.se

Eller via växeln på 0930 - 140 00.