Djur och lantbruk

Djur och lantbruk

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljökontoret har tillsyn enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.

Tillstånd för djurhållning

Inom ett detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljökontoret för hållande av följande typer av djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Tupp
  • Giftorm

Tänk på att oavsett om hållningen gäller inom ett detaljplanelagt område eller inte behöver djurhållningen registreras hos Jordbruksverket när det gäller höns, svin, getter och andra typer av djur. Detta är ett krav oavsett antalet djur som hållningen avser. Mer information om vilka djur som berörs av registreringen och blankett för detta finns på Jordbruksverkets hemsida.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen.

Hundar

Skällande hundar kan vara störande för närboende. Hundbajs kan vara ett irritationsmoment för många. Därför måste hundägaren visa hänsyn. I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges platser där hundar inte får vistas eller ska hållas kopplade.

Hästar

Hästhållning kan medföra störningar i form av allergier, lukt och flugor. Det är därför viktigt att tänka på lokaliseringen i samband med nybyggnation. Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljökontoret för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor. Läs mer om att bygga nära hästhållning via länken till höger.