Främmande, invasiva arter

Främmande, invasiva arter är växter och djur som inte funnits naturligt i Sverige tidigare utan kommit in i landet genom import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. Det är alltså arter som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt tagits hit och framgångsrikt kunnat etablera sig här

Jättebalsamin. Foto: Naturvårdsverket

När det gäller växter handlar det ofta om odlade trädgårdsväxter som sedan spritt sig från trädgårdar på egen hand eller genom att växtavfall från trädgården dumpats i naturen eller på annat sätt hanterats felaktigt vid borttagande.

Ett exempel från djurvärlden och oavsiktlig spridning är den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, som följt med importerade grönsaker och trädgårdsväxter. Den frodas främst i landets södra delar, men den återfinns numera även här i Västerbotten.

Arterna räknas som invasiva eftersom de sprider sig snabbt och kan tränga undan eller helt konkurrera ut andra inhemska arter. De kan också vara giftiga och sprida sjukdomar.

Det finns invasiva arter som är upptagna på en särskild EU-lista, och dessa är helt enkelt förbjudna att ha, sälja, byta eller transportera. Växter på EU-listan vi vet är etablerade i Västerbotten är:

Det finns även många andra invasiva växtarter som ännu inte är EU-listade och därmed helt förbjudna, men som ändå kan innebära ett stort problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste, och mest besvärliga är:

Vad gör du om du har en EU-listad art på din mark?

Eftersom de arter som är upptagna på EU-listan är förbjudna att ha, har du som fastighetsägare också en skyldighet att ta bort och bekämpa dessa på din mark. Hur man lämpligast går tillväga för att göra detta finns att läsa via länkarna från Naturvårdverket och Länsstyrelsen längst ner på denna sida, eller direkt via Bekämpning av invasiva främmande växter på land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Vad du själv kan göra för att hindra spridning av främmande, invasiva växter:

Släng inte växtavfall i naturen

Växtavfallet kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Det är dessutom förbjudet enligt lag att tippa eller dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Släng inte invasiva växter i komposten

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall.

Hantera växtavfallet på rätt sätt

Har du stora mängder avfall från invasiva arter ska det packas i genomskinliga plastsäckar som du försluter väl och placerar som brännbart på återvinningscentralen. Fråga personalen på ÅVC om du är osäker på hur du ska göra. Små mängder kan du lägga i en plastpåse som du försluter väl och slänger som restavfall i din gröna tunna.

Transportera inte växtavfall i ett öppet släp

Allt fler invasiva arter har setts etablera sig längs vägkanter och ofta tar de sig därifrån vidare till närbelägna naturområden. En orsak är att frön och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återvinningscentralen. Det är positivt att många bekämpar invasiva växter, men bekämpningen riskerar att bli en spridning om växtavfallet fraktas ett öppet släp utan att vara förslutet i täta säckar.

Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva. Håll särskild koll på de EU-listade arterna, som man varken får ha, sälja, byta eller transportera. Det är inte troligt att de finns i handeln, men du kanske får en planta av grannen som inte riktigt vet vad det är för sorts växt det handlar om.

Och avslutningsvis; ta självklart inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan

Rapportera in fynd av invasiva arter

Om du upptäcker invasiva arter i naturen, av både växter och djur, är det till stor hjälp om du rapporterar in dina fynd till myndigheterna via www.invasivaarter.nu . Genom att göra detta kan du hjälpa till att minska eller stoppa spridningen av en invasiv art annan den hunnit orsaka alltför stor skada i naturmiljön.

Läs mer:

EU-listade invasiva arter