Vatten och avlopp

Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn.