Gemensamhetsanläggningar

Alla större dricksvattenanläggningar ska registreras hos bygg- och miljökontoret, hit räknas gemensamhetsanläggningar som försörjer fler än 50 personer och/eller som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn. Även anläggningar som försöjer en kommersiell verksamhet räknas hit.

Större vattentäkter

Det är Livsmedelsverkets regler som gäller för större gemensamma vattenanläggningar. Det är vattenföreningen som ansvarar för anläggningen och bygg- och miljökontoret som är kontrollmyndighet. Alla vattenföreningar som uppfyller något av ovan nämnda krav skall registreras hos miljökontoret enligt dricksvattenföreskrifterna. Provtagning måste göras årligen efter ett fastställt kontrollprogram. Miljökontoret utövar även tillsyn över anläggningen enligt en beslutad kontrollfrekvens.

Mindre vattentäkter med kommersiell verksamhet

Alla vattentäkter, oavsett storlek, som levererar dricksvatten till verksamheter som i sin tur tillhandahåller dricksvatten till allmänheten till exempel caféer, förskolor, restauranger, byagårdar mm.

För dessa vattentäkter gäller samma regler och krav som för de större vattentäkterna.

Mindre vattentäkter

Vattentäkt som försörjer färre än 50 personer eller levererar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.
För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det innebär att man bör ta vattenprov med jämna mellanrum och ha en regelbunden kontroll av vattentäkten.

TIllstånd från Länsstyrelsen

Om man borrar eller gräver för en vattentäkt som ska försörja fler än två fastigheter kan det krävas tillstånd. Om det är uppenbart att vattenuttag inte påverkar omgivningarna krävs inget tillstånd. Länsstyrelsen hjälper till i denna bedömning.

Bilda en gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning är när flera fastigheter går samman om en gemensam sak. Att bilda en gemensamhetsanläggning har många fördelar både för nya och redan befintliga vattentäkter. Gemensamhetsanläggningen reglerar hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. En gemensamhetsanläggning kan bara bildas genom en lantmäteriförrättning.

Fördelen med en gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna, och inte ägarna personligen, som är knutna till anläggningen. Om en fastighet byter ägare har denne automatiskt samma rättigheter och skyldigheter som den tidigare ägaren. Det innebär också att det finns en ekonomisk trygghet för framtida drift och underhåll. Rätten upplåts med servitutsrätt.
Är det fler än fem fastigheter som har del i anläggningen är det lämpligt att vid lantmäteriförrättningen bilda en samfällighetsförening genom att anta stadgar och utse styrelse. Föreningen som bildas blir en juridisk person som kan ta lån, bygga upp fonder för framtida behov och teckna försäkringar för att skydda sig mot skador.