Eget dricksvatten

Läs här mer kring vad som gäller för dig som har egen brunn för din privata dricksvattenförsörjning.

Grävd brunn

Kontrollera själva brunnen minst en gång varje år, helst på våren. Se till att inte brunnsringarna hamnat ur läge. Är brunnen otät rinner dåligt vatten in i brunnen. Var noga med att brunnslocket är tätt, så att inga möss ramlar ner i vattnet. Grodor eller sniglar ska inte heller finnas i vattnet. Locket ska helst vara av betong. Pumpa ur brunnen och gör ren den minst en gång vart femte år.

Borrad brunn

Anlita en expert som rengör borrhålet. Det bör ske var 10-15:e år. Om du har en nedstigningsbrunn: Kontrollera nedstigningsbrunnen minst en gång varje år, helst på våren.

Se till att inte avrinningen därifrån är sammankopplat med avloppet. Låt inte smältvatten eller regnvatten samla sig i nedstigningsbrunnen och rinna ner i borrhålet. Sätt ett finmaskigt metallnät över foderröret, så att inga möss ramlar ner i borrhålet.

Ta prov på dricksvattnet

Eftersom vattnet är vårt viktigaste livsmedel, är det förstås viktigt att känna till dess kvalitet. Dricksvattnet från de kommunala anläggningarna kontrolleras regelbundet.

När det gäller privata vattentäkter har du som fastighetsägare ett eget ansvar. Oavsett om du upplever något problem med vattnet eller ej, så bör du åtminstone någon gång göra ett fullständigt prov (det vill säga både bakteriologiskt och kemiskt) på vattnet.

Har du borrad brunn kan det också vara bra att kontrollera radonhalten. Upplever du något problem med ditt dricksvatten bör du självklart försöka få klarhet i vad det beror på. Ska du köpa hus med egen dricksvattentäkt är det också bra att kontrollera vattnet.

Analys av vatten från enskild brunn

Analysen är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som vi, via kopior av analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger möjlighet för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i det nationella Brunnsarkivet.

Via ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Att kommunen kan se din brunn när det tas fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för Räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Eftersom borrfirmor lämnar in uppgifter till brunnsarkivet, så kan din brunn redan vara registrerad. Den informationen kan du uppdatera genom anmälningsformuläret, om det är något som inte stämmer.