Vattenskyddsområden

Vatten är vårt viktigast livsmedel som de flesta dagligen kommer i kontakt med och använder i sin vardag. Tillgången på vatten av god kvalitet och mängd är begränsad och därför är våra vattentäkter skyddsvärda, ovärderliga och svåra att ersätta om de förorenas.

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som inrättats för att skydda dricksvatten. Inom området gäller skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter som kan vara en fara för dricksvattnet, till exempel hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, gödsel och etablering av miljöfarliga verksamheter. I de modernare vattenskyddsområdena är ytan uppdelad i olika zoner, primär, sekundär och tertiär skyddszon där olika regler gäller anpassade efter skyddsbehovet. Föreskrifterna gäller både för privatpersoner och företag.

Vattenskyddsområden i Nordmalings kommun

De fastställda vattenskyddsområdena som finns i kommunen är följande: Brattsbacka, Gräsmyr, Järnäs by, Järnäs 11:1 (fårskäret), Holmbacka (Hörnsjö), Björknäs (Gräsmyr), Floxen, Nyåker samt Norrfors. Det är kommunens Miljökontor som utövar tillsyn över dessa skyddsområden enligt de fastställda föreskrifterna från Länsstyrelsen. Vissa åtgärder är inom dessa områden anmälningspliktiga, och skall anmälas i god tid innan påbörjad åtgärd till Miljökontoret.

Floxen vattenskyddsområde

Nordmalings kommun har för Floxen vattenskyddsområde antagit egna skyddsföreskrifter. Detta innebär att alla åtgärder och verksamheter som planeras inom detta område behöver utredas av miljökontoret, detta då vissa åtgärder är tillståndspliktiga enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Om du planerar en åtgärd som kan vara tillståndspliktig enligt föreskrifterna, fyll då i denna blankett och skicka in till Miljökontoret för handläggning:

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde Pdf, 660.7 kB, öppnas i nytt fönster.