Föroreningar och sanering

Föroreningar och sanering

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön (10 kap 1 § Miljöbalken).

I Nordmalings kommun finns det cirka 100 områden med känd eller misstänkt förorening. Dessa områden har identifierats, enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Kontakta Nordmalings kommun för mer information om förorenade områden eller besök Länsstyrelsens hemsida för ytterligare uppgifter om förorenade områden i Nordmalings kommun.

Efterbehandlingsansvar

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till att mark- eller vattenområden eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ansvarig för efterbehandling. Kan inte någon verksamhetsutövare bekosta efterbehandling så är den som har köpt fastigheten (efter 1999-01-01) efterbehandlingsansvarig om han/hon kände till föroreningarna, eller borde ha upptäckt dem. Syftet med det är att få till stånd markundersökningar före försäljning av fastigheter för att på så sätt få marknadens mekanismer att bidra till en bättre miljö. Om köpet gäller en privat bostadsfastighet måste köparen ha känt till föroreningen för att hen ska kunna bli ansvarig. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för spridning av föroreningar som verksamhetsutövare vid så kallade "förvaringsfall" (till exempel läckage från nedgrävda tunnor, cisterner eller avfallsdeponier).

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvariga ska utföra eller betala den efterbehandling som behövs för att förebygga eller motverka skada eller problem för människors hälsa eller miljön. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har råd med undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.

Den som vill utföra en åtgärd som påverkar en förorening och orsakar spridning och exponering av föroreningen får ansvar för att sanera och hindra fortsatt spridning och exponering. Det kan till exempel vara en exploatör som vid schaktning för grundläggning eller ledningsdragning stöter på en förorening och på så sätt riskerar spridning och exponering av föroreningen.