Klagomål

Om du upplever olägenheter för hälsa eller miljö kan du lämna ett klagomål till Bygg- och miljökontoret. Klagomål kan röra exempelvis utsläpp från verksamheter, inomhusmiljö, buller eller nedskräpning.

Anonyma klagomål

Kom ihåg att om du vill vara anonym ska du inte uppge namn eller telefonnummer. Så fort du gjort det är du inte längre anonym. Bygg- och miljökontoret får inte hemlighålla vem som klagat om vi känner till vem det är. Om du väljer att inte lämna några kontaktuppgifter kan du inte heller få någon återkoppling i ärendet eller rätt att överklaga ett eventuellt beslut. Det är därför svårt att driva ärenden där klaganden är anonym då det i många fall handlar om dennes upplevelser och att mätningar och kontrollera behöver ske på rätt plats. Vet vi inte var det är blir det ofta svårt att förändra.

Innan du lämnar ett klagomål

För att vi ska kunna hjälpa dig måste du först ha hanterat ärendet själv, dvs pratat med den som du anser stör dig. Denne bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Bor du i flerbostadshus ska du kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsstyrelse innan du kontaktar oss om problemet.

Utformning av ett klagomål

När du lämnar in ett klagomål till kommunens Bygg- och miljökontor finns det en del information som vi behöver ta del av för att kunna handlägga ärendet. Du har alltid möjlighet att själv vara anonym. Det som behöver framgå är vad klagomålet gäller, vilken tidsperiod/datum som olägenheten uppkom, vilken adress/fastighet som berörs samt namn och/eller information om källan till den uppkomna olägenheten. Gäller ditt ärende exempelvis en otillåten eldning så är det en fördel om uppgifter om vem som har eldat upp avfallet kommer in till myndigheten, detta även för att vi skall kunna utföra platsbesök i de fall det anses tillämpligt.

Om du vill ha en uppföljning av ärendet kan du inte vara anonym, utan vi behöver då ha dina kontaktuppgifter.

Avgifter för klagomål

Om ett klagomål efter inspektion visar sig vara befogat, det vill säga att någon orsakar en oacceptabel olägenhet, så får den personen eller det företaget betala för arbete i ärendet. Vid obefogade klagomål tas inga avgifter ut.