Anmälan om sanering

Anmälan om sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till Bygg- och miljökontoret har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt sex veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas. Då tar vi ett förenklat beslut kring vad som ska göras.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen.

Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå.

I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas.

Bygg- och miljökontorets svar kan se olika ut. Svaret kan handla om att inget behöver åtgärdas, eller så kan du få råd. Du kan också få information om att skyddsåtgärder krävs eller att åtgärden förbjuds.

En anmälan om avhjälpande åtgärd kan du göra via våra e-tjänster eller genom att kontakta miljökontoret och få en anmälningsblankett skickad till dig.

Slutrapport

Efter en utförd avhjälpsande/sanerings åtgärd ska en slutrapport insändas snarast, dock senast 6 veckor, efter genomförd efterbehandling och innehålla:
• Administrativa uppgifter
• Uppgift om vilken del av fastigheten som har behandlats
• Redovisning av kontroll av att området är sanerat till godkänd nivå, d v s att saneringsmålen
är uppfyllda
• Eventuellt kvarvarande föroreningar
• Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare
Är saneringsmålen uppfyllda skickas ett granskningsutlåtande från Miljökontoret tillsammans
med ett beslut om avgift för handläggningen av anmälningsärendet.

Under fliken blanketter finns en checklista för slutrapporten. Dokumentet kan användas som stöd vid upprättadet av rapporten.

Akuta saneringsåtgärder

Vid akuta föroreningar måste du omgående kontakta Bygg- och miljökontoret och diskutera behovet av akuta saneringsåtgärder. Vid akuta föroreningar är det int rimligt att i förväg lämna in en skriftlig saneringsanmälan, och du ska därför fylla i och skicka in blanketten om akuta saneringsåtgärder till Bygg- och miljökontoret när saneringen är avslutad. Blanketter hittar du längst upp på sidan eller i våra e-tjänster.

När miljökontoret bedömer att föroreningen har sanerats och redovisningen är komplett, får du en skriftlig bekräftelse och ärendet avslutas. Miljökontoret kan begära in kompletterande uppgifter, undersökningar och saneringsåtgärder. Om du har frågor kontakta handläggare vid Bygg- och miljökontoret.

Ansvarsbestämmelser

Om en saneringsåtgärd påbörjas utan att anmälan har gjorts har bygg- och miljökontoret skyldighet att anmäla det till polis och åklagare. Bestämmelser om ansvar finns i miljöbalken 29 kap och där framgår bland annat att den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar någon annan åtgärd utan att ha fått tillstånd eller gjort en anmälan enligt miljöbalken kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

Om du ska gräva eller schakta inom ett område där det tidigare har bedrivits någon miljöstörande verksamhet finns en risk för ökad spridning av föroreningarna eller att man påverkar hur människor kan exponeras. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen.