Upptäckt förorening

Upplysningsskyldighet

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten (Miljökontoret) om en förorening som kan medföra skada eller problem för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten. Uttrycket "den som äger eller brukar en fastighet" omfattar också exploatörer och andra tillfälliga nyttjare (enligt miljöbalkspropositionen).

Om du upptäcker en förorening kan du upplysa miljökontoret via vår e-tjänst eller genom att kontakta miljökontoret för att få en pappersblankett skickad till dig.

Underrätta rätt tillsynsmyndighet om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening är det viktigt att du underrättar rätt tillsynsmyndighet. Det är antingen Länsstyrelsen eller kommunen som ansvarar för tillsynen av förorenade områden.

Kommunen är som regel tillsynsmyndighet vid grävarbeten i gator och parker samt vid mindre industrier. För tillståndspliktiga verksamheter, som till exempel större industrier, är det antingen Länsstyrelsen eller kommunen som är tillsynsmyndighet. Kontakta handläggare vid Bygg- och miljökontoret om du är osäker.

Upptäckt vid grävarbeten

Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta miljökontoret. För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en anmälan till miljökontoret. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Miljökontorets roll i saneringsarbetet

När Miljökontoret har fått in en anmälan om en förorening, är det vår uppgift att åka ut och titta på föroreningen, vid behov ber vid dig som anmält in en förorening att visa oss platsen. Vi utför inga undersökningar och saneringar utan letar rätt på den som är ansvarig för föroreningen och ställer krav på att föroreningen ska undersökas och åtgärdas.

Blanketter

Underrättelse Pdf, 164.1 kB, öppnas i nytt fönster.