Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Dräneringsvatten räknas också hit. För att minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar ska dagvatten inte ledas direkt till kommunens dagvattennät. Att tvätta bilen på biltvätt är ett viktigt bidrag för att undvika att förorenat dagvatten kommer ut i sjöar och vattendrag.

Dagvatten ska fördröjas

Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. I stadsområden eller industriella områden för dagvattnet med sig föroreningar som kan ha en negativ påverkan på våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet. För att minska risken för översvämningar och utsläpp av föroreningar ska dagvatten tas om hand på din tomt och inte ledas direkt till kommunens dagvattennät.

Dagvatten måste renas

Nederbörd och spillvatten filtreras normalt genom marken, renas genom jordlagren och bildar grundvatten som vi kan använda bland annat till dricksvatten. När naturmark bebyggs och marken täcks av hårdgjorda ytor som till exempel gator, parkeringar, tak och gårdar så kan den här filtreringen inte ske.

Istället för att filtreras naturligt genom de olika jordlagren, rinner dagvattnet vidare till diken och dagvattenbrunnar, och sedan vidare till sjöar och vattendrag, ofta utan någon rening alls. Föroreningarna som följer med dagvattnet kan vara tungmetaller, gummi från däck, beläggningsmaterial, olja, skräp och näringsämnen med mera. Dessa ämnen kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur i vattendragen och sjöarna.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar du för att dagvattnet på ditt område inte ska belasta våra vattendrag med föroreningar. Bland annat får inte recipientens (det vill säga vattendragens) status försämras eller göra så att gällande miljökvalitetsnormer (HAV) för recipienten inte kan uppnås. Därför gäller så kallade lokalt omhändertagande, det vill säga att du ska sörja för att dagvattnet ska renas och fördröjas inom fastigheten så långt det är möjligt.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten hos Havs- och vattenmyndighetenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren är även ansvarig för att dagvatten från fastigheten inte orsakar översvämningar eller skador av nedströms liggande områden. För att minska detta bör takvatten infiltreras på fastigheten, istället för att ledas till oljeavskiljaren. Avskiljning av olja och sediment krävs för dagvatten från vägar, spårbunden trafik, parkeringsplatser, busstationer och dylikt.

Anmäl dagvattenanläggning

Vid byggandet av en dagvattenanläggning för till exempel en större parkering behöver du anmäla dagvattenanläggningen.