Lantbruk

För lantbrukare finns det en hel del att tänka på när det gäller djurhållning.

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som hålls av människa ska tas om hand på ett säkert sätt. Döda produktionsdjur som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä får inte flyttas på annat sätt än genom hämtning av ett registrerat och godkänt företag.

Det finns ett undantag för hästar. Du får gräva ner dem om du har tillstånd från länsstyrelsen. Miljökontoret kontrollerar om platsen är lämplig och lämnar anvisningar för nedgrävningen. Ansökan för nedgrävning av häst finns på våra e-tjänster.

Gödsel

Gödselspridning ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödseln som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Eget omhändertagande av avloppsslam

Om du vill ta hand om eget avloppsslam på jordbruksfastighet måste du ha tillstånd av kommunens miljökontor. Lantbrukare som blandar slam från flerkammarbrunn med gödsel eller sprider slammet från flerkammarbrunn direkt i fält, måste beakta verksamhetskraven för avloppsvatten. Vid spridning av stallgödsel med inblandning av avloppsvatten från toalett måste även alla bestämmelser om spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel följas.

Förvaring och hantering av avfall

Som lantbrukare är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinningsstationer. Även farligt avfall som lysrör, glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester och bekämpningsmedel ska sorteras ut från övriga sopor. Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast.

Användning av kemikalier

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att hålla mark- och vindanpassade avstånd och att din utrustning är i gott skick. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel.

Cistern

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den kontrolleras regelbundet. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till miljökontoret. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..