Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Information och regler

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på gator och offentliga platser. Tillståndet gäller i hela landet och i de flesta länder i EU.

Var gäller tillståndet?

 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under 24 timmar, om inget annat angivits.
 • På del av gata, väg etc. som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i trafikförordningen.

Var gäller inte tillståndet?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark — om inte ägaren medgivit det.
 • Där det är förbjudet att stanna.
 • Inom 10 meter från gathörn, korsande cykelbana eller gångbana.
 • I zoner för viss verksamhet, t ex lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På hållplats för buss eller spårvagn.
 • På plats anvisad för viss trafikantgrupp, t ex boende.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon, t ex buss.

När måste jag betala?

Parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad är avgiftsfri inom Nordmalings kommun. På tomtmark har fastighetsägaren rätt att avgiftsbelägga utmärkt parkeringsplats.

Vad gäller när jag parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör det parkerade fordonet eller när innehavaren åker med det parkerade fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare, är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet och inte har förmåga att ensam sittande invänta föraren inomhus vid målpunkten.

Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är klart synlig för kontroll utifrån. Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till sektor Samhällsbyggnad, Nordmalings kommun 914 81 Nordmaling. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Vad gör jag om parkeringstillståndet försvinner?

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till sektor Samhällsbyggnad, Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person med rörelsehinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimliga gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kap § 5. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder, kan normalt inte få tillstånd
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, så en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
 • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

Hur ansöker jag om parkeringstillstånd?

Via e-tjänsten längre upp på sidan eller via blankett.

Ansökan med läkarintyg samt fotografi ska skickas till Sektor samhällsbyggnad:

Nordmalings kommun
Sektor samhällsbyggnad
Kungsvägen 41
914 81 Nordmaling

För frågor om hur du fyller i blanketten, bilagor m.m. E-post PRH@nordmaling.se

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden är i normalfallet cirka 4-6 veckor. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet med rekomenderat brev till dig.

Hur länge gäller tillståndet?

Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. Du kan få parkeringstillstånd för högst fem år - sedan måste du ansöka om ett nytt tillstånd. Prövningen sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Du kan överklaga ditt beslut till Länsstyrelsen.

Information till intygsutfärdande läkare

Vid utfärdande av läkarintyg ska läkaren beakta vad som anges i körkortslagen (1 998:488), 10 kap § 2: "Om en läkare vid undersökning finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort skall läkaren anmäla detta till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skall läkaren underrätta körkortsinnehavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens anvisning att föra körkortspliktigt fordon." Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1981:25) för hälso- och sjukvårdspersonalen om avfattande av intyg.

Ansökningsuppgifterna kommer att behandlas i vårt dataregister i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) samt Sekretesslagen SFS 2009:400, 26 kap 1§ 3.

Handläggningstiden är i normalfallet cirka 4-6 veckor. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet med rekomenderat brev till dig.