Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöter till kommunfullmäktige väljs i september vart fjärde år och är det enda direktvalda organet i kommunen.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder samt ett antal andra politiska organ.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärenden:

  • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
  • Budget
  • Skattesats
  • Årsredovisning
  • Taxor och avgifter
  • Större investeringar
  • Folkomröstning
  • Andra frågor av övergripande art.

Kommunfullmäktiges sammanträdena är offentliga, och vem som helst är välkommen att sitta med och lyssna vid mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds även så att du kan följa sammanträdet direkt i din dator eller mobil.

Nordmalings kommunfullmäktige har 31 ledamöter.

Kommunfullmäktige har en fast beredning (demokratiberedning) och kan ha ett flertal tillfälliga beredningar.

Demokratiberedningen arbetar med frågor kring mål, visioner och demokrati. Syftet är bland annat att utveckla medborgardialog och inflytande samt att samordna demokratiarbetet. Berdningen har ingen egen beslutanderätt.

De tillfälliga beredningarna kan tillsättas för enskilda ärenden som behöver utredas. Beredningen ansvarar för att genomföra tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige.