Rådgivande organ

I Nordmalings kommun finns två så kallade rådgivande organ som agerar rådgivande i olika kommunala frågor: folkhälsorådet samt tillgänglighetsrådet.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp som tillsammans med företrädare för Region Västerbotten och Nordmalings hälsocentral diskuterar, initierar, utvecklar och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer. Tillgänglighetsrådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, utskott och sektorer. Tillgänglighetsrådet är sedan 2015 en sammanslagning av handikapprådet samt pensionärsrådet.