Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning som har till uppgift att arbeta med övergripande frågor som handlar om visioner, mål, demokrati, uppföljning och utvärdering.

Demokratiberedningens uppgifter är följande:

• Samordna det övergripande demokratiarbetet.
• Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande.
• Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna.

Kommunfullmäktige ska årligen anta en verksamhetsplan för demokratiberedningen.