Kustinventering

En kustinventering har genomförts i Nordmalings kommun.
Inventeringen omfattar hela den kustnära strandzonen på fastlandet, öarna längs kusten samt de grunda strandnära fjärdar som är känsliga för påverkan från exploateringar.

Vid inventeringen i fält bedömdes naturvärden, friluftsvärden och potential för framtida bebyggelse.

Under arbetet har större orörda områden identifierats, liksom mindre värdekärnor för natur och friluftsliv. Vidare har en del områden som är lämpliga för nybebyggelse pekats ut.

Kustinventeringen ska användas som ett kunskapsunderlag till kommunens fördjupade översiktsplan och fungera som ett långsiktligt planeringsverktyg för kommunen. Kustinventeringen ska också vara en viktig del i beslut när det gäller avvägning mellan framtida exploatering och bevarande.

Inventeringen föreslår också åtgärder för att stärka naturupplevelserna och förbättra tillgängligheten för allmänheten. Tillfartsvägar, parkeringsplatser och båtramper som är tillgängliga för allmänheten är exempel på åtgärder som skulle göra att besökare känner sig mer välkomna.

Arbetet har utmynnat i en rapport med beskrivningar, foton och kartor över större orörda områden och mindre värdekärnor för naturvård och friluftsliv samt områden lämpliga för bebyggelse.

Bakgrund till inventeringen

Området längs kusten har en speciell geologi och är starkt präglat av landhöjningen. Här finns flera värdefulla naturtyper, bl.a. grunda havsvikar, landhöjningsområden och små öar.


När Botniabanan tas i drift kommer Nordmalings kommun att kunna erbjuda ett attraktivt boendealternativ till Örnsköldsvik och Umeå. Det ökade exploateringstrycket, bl a genom Umeåregionens expansion innebär att det är viktigt med ett fullgott kunskapsunderlag för avvägningarna mellan kustområdets bevarande gentemot behovet av ökad exploatering och annat nyttjande.

Kommunens naturvärden har tidigare varit dåligt dokumenterade och underlaget för den fysiska planeringen bristfällig.

Projektet har finansierats av Nordmalings kommun med statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) som medfinansiär.

Metodik och avgränsningar

Kustinventeringen har omfattat alla delar av den kustnära strandzonen på fastlandet (100 - 200 m från vattnet), öar och de grunda strandnära havsområdena som är känsliga för påverkan från exploateringar. Kuststräckor som omfattas av aktuella detaljplaner har inte behandlats.

Befintligt kunskapsunderlag i form av inventeringar av havsvikar, fritidsfiske, exploateringsanalyser, kulturminnesvårdsprogram mm har samlats in från olika håll. Flygbildstolkningar och kartstudier av kuststräckan har utgjort ett viktigt steg i planeringen av själva inventeringarna.

Under 2006 och 2007 genomfördes en fältinventering längs hela Nordmalings kommuns kuststräcka. Under fältinventeringen beaktades parametrar som naturvärden, landskapsbild, kulturmiljö, exploateringsgrad samt värde för friluftslivet. Noteringar om fågelliv, flora och andra naturvärden gjordes. Hänsyn togs också till områdenas utvecklingspotential när det gäller strandnära bebyggelse.

Kuststräckor som omfattas avnaturreservat eller Natura 2000 har inte besökts i fält. De områdena har istället behandlats utifrån befintlig kunskap.