Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av exempelvis häckar och buskage. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Här nedanför hittar du rekommendationer till dig som fastighetsägare.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m,
  • över cykelväg: minst 3,2 m,
  • över körbana: minst 4,6 m.

Rekommendationer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt
långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.