Namnsättning av gator, adresser

Varje byggnad ska ha en adress som anger var det är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Nordmalings kommun beslutar om namn på till exempel kvarter, vägar, gator, allmänna platser inom detaljplan samt belägenhetsadresser inom hela kommunen. Där god ortnamnssed ska användas. Sektor Samhällsbyggnad har ansvar för underhållet av Nordmalings kommuns del av ett landsomfattande adressregister.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av Sektor samhällsbyggnad. Sektor Samhällsbyggnad svarar för adresser inom både tätorter och landsbygd.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen fastställer är belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer.

Till en belägenhetsadress kan populärnamn kopplas, i sådana fall endast där populärnamnet är välkänt. Populärnamnet ingår inte i belägenhetsadressen utan utgör, endast i vissa fall ett komplement till adressen. På brev kan populärnamnet skrivas, om sådant finns raden ovanför belägenhetsadressen. Posten beslutar om postnummer och postort för adresser.

Nybyggda hus

Alla nya hus som byggs får en adress i samband med byggnationen. En lantmäteriförrättning kan vara en anledning till att adressen ändras. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske. Om det saknas adress till en byggnad och dess entré/er är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen. planbygg@nordmaling.se

Lägenhetsregister

Lantmäteriet har sammanställt samtliga lägenheter i ett lägenhetsregister. Fastighetsägare är skyldiga att lämna alla uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet, vilket innebär att kommunen ändrar i lägenhetsregistret.

Vid uppsättningen av nya brevlådor - rådgör med Posten.