Strandbacken

Välkommen till Strandbacken! Strandbacken är ett särskilt boende för äldre beläget i Nordmalings samhälle, cirka 1 km från centrum. Strandbacken ligger mycket nära Nordmalings hälsocentral.

Verksamhetsidé

Strandbacken präglas av en helhetssyn på människan som kännetecknas av respekt, integritet och ett empatiskt bemötande. Vi strävar efter att ha nöjda och trygga boende och vi vill att äldre personer i närområdet alltid skall känna sig välkomna hit.

Vår inriktning på Strandbacken är att inte göra pensionären passiv, utan de moment som man själv kan utföra får man göra även här.

Den service vi ger är utifrån vad pensionären inte klarar av att utföra, i första hand individuell personlig omvårdnad.

Vid inflyttning till Strandbacken görs ett ankomstsamtal för att få mer information kring pensionären och dennes liv. Detta för att öka vår förståelse för pensionären och för att vi skall kunna vara så behjälplig som möjligt då det behövs.

Mål- och kvalitetsarbete

Respekt och delaktighet kännetecknar vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner (överenskommelse med boende om hur vård och omsorgen ska genomföras). Vi vill även använda levnadsberättelser på vårt boende (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att kunna se de individuella behoven hos de boende. Individuella behov tillfredställs så långt det är möjligt.

På Strandbacken arbetar vi även med flera kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och Palliativregistret. I dessa dokumenterar vi bland annat vilka hälsorisker som finns för den boende och följer upp. Varje boende får också en kontaktperson. Cirka var 6:e vecka har vi teamträffar (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och personal) där vi diskuterar alla boendes situation på enheten. På Rehab har vi sådana träffar 1 gång/vecka.

Samverkan med boende/anhöriga

Anhöriga är en viktig resurs för att uppnå bästa möjliga livssituation för den boende. Vi har regelbunden kontakt med anhöriga för att uppnå detta. Vi uppskattar synpunkter som kan göra verksamheten bättre och anhöriga är alltid välkomna hit. Vi har inga särskilda öppettider på Tallbacken så anhöriga är välkomna att komma på besök.