Modersmål

Modersmål erbjuds alla elever som har ett annat modersmål än svenska och talar det språket i hemmet.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga kompetens.

Vilka kan få modersmålsundervisning?

Skolan kan erbjuda modersmålsundervisning om det är det språk som används i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Vad krävs för att få modersmålsundervisning?

För att undervisning ska anordnas ska minst fem elever ingå i undervisningsgruppen. Det innebär att gruppen kan bestå av elever från olika skolor och att undervisningen ofta sker utanför ordinarie skoltid. För att kunna ha modersmålsundervisning måste skolan också kunna hitta en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne.

Kan elever få undervisning i sitt språk om det tillhör ett nationellt minoritetsspråk?

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning ordnas oberoende av antalet elever som har rätt till modersmålsundervisning om det finnas tillgång till en lämplig lärare för undervisningen. De fem nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romani chib
  • jiddisch

Kan en elev få studiehandledning på sitt modersmål?

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Skolan kartlägger elevens språk- och ämneskunskaper och rektor fattar beslut om studiehandledning på modersmålet samt i vilken omfattning studiehandledningen skall ges. Studiehandledningen ska ges i den omfattning och på det sätt som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen som eleven uppvisar svårigheter i.
(Grundskoleförordningen: 5 kap. 4 §)

Hur gör jag för att få modersmålsundervisning till mitt barn?

Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning på en särskild blankett. Blanketten kan du får av din skola men du hittar den även i vårt e-blankettarkiv:

Länk till Nordmalings kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats.

(Grundskoleförordningen: 2 kap. Modersmålsundervisning 9 - 14§)

Om du har funderingar om modersmålsundervisning, kontakta din rektor.