Skolskjuts

Som skolskjuts räknas resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet eller uppsamlingsplats och skola. På denna sida får du mer information om vilka regler som gäller för skolskjuts i kommunen.

Allmänt om skolskjuts

Som skolskjuts räknas resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet eller uppsamlingsplats och skola. Skolskjutsverksamhet sker med upphandlade fordon samt med ordinarie kollektiv- och länstrafik.

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till eller från skolbarnomsorg/förskola.

Resor inom skolans verksamhet, för studiebesök och utflykter, räknas inte som skolskjuts.

  1. Ordinarie skolskjuts är skjuts mellan bostad eller uppsamlingsplats och skolan på grund av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens riktlinjer. Denna skjuts behöver man inte ansöka om.
  2. Särskild skolskjuts är skolskjuts p g a växelvis boende, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Denna skjuts måste man ansöka om. Ansökan görs på Barn- och utbildningskontoret och i så god tid som möjligt.

Om skolskjuts inte kan anordnas med hjälp av kommunens entreprenörer kan ett avtal träffas mellan vårdnadshavare och Nordmalings kommun angående så kallad självskjuts. Ersättning utgår enligt skatteverkets ersättningsnivå för bilersättning. Utbetalning sker månadsvis via Personalkontoret och anvisad blankett.

Borttappat busskort

Vid trasigt eller borttappat busskort mailas en beställning om nytt kort till skolkort@nordmaling.se. Ange namn, skola och klass samt om kortet är borttappat eller trasigt. Under tiden erhåller eleven ett tillfälligt skolkort som gäller i 10 dagar. Eleven hämtar skolkortet på barn- och utbildningskontoret.

Ett nytt kort kostar 100 kr.
Numret för swish: 123 387 32 21
Mottagare är Nordmalings Kommun Busskort.

Om du har frågor eller funderingar kring busskort kontakta oss via mail.

Elev som går i annan skola än den kommunen anvisade

Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar eller fristående skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts om det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (Skollagen 2010:800).

Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och väljer att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya adress.

Undantag: För att undvika skolbyte i årskurs 9 har elev möjlighet att få skolskjuts mellan hem och skola, om linjetur nyttjas. Varje ansökan prövas individuellt.

Avståndsgränser

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara minst 3 km. Detta avstånd gäller alla årskurser inklusive förskoleklass.

Växelvis boende

Elev var föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har rätt till kostnadsfri skolskjuts om:

  1. Reglerna för skolskjuts uppfylls
  2. Elev och båda vårdnadshavare är folkbokförda i Nordmalings kommun
  3. Det gäller regelbundet växelvis boende enligt ett fast arrangemang. Tillfälliga resor omfattas inte.

Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavares folkbokföringsadress eller närbelägen uppsamlingsplats.

Varje ansökan ska prövas individuellt och ett läsår i taget.

Ansökan kan göras genom ansökan direkt i kommunens e-tjänster:

Länk till Nordmalings kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats.

Trivselregler för att åka skolskjuts med buss

Länstrafiken och Sektor utbildning har kommit fram till trivselregler för att åka skolbuss i Nordmalings kommun.

Alla bussar som våra elever åker med trafikeras av Länstrafiken och är linjetrafik.

Länstrafikens regler som gäller för att få följa med på bussen:

  • Alla måste ha ett giltigt färdbevis (skolkort för våra elever).
  • Av säkerhetsskäl måste alla sitta ner och använda bälte för att få åka med Länstrafiken. Om så inte sker kommer föraren att stanna bussen tills alla sitter ner och är bältade. Om en elev inte följer förarens anvisning kommer bussen att stanna, vårdnadshavare kontaktas för att hämta eleven och själv skjutsa eleven till skolan eller hemmet, innan bussen fortsätter färden.
  • Alla passagerare ska kunna känna sig trygga under resan. Om en elev hotar, kränker eller på annat sätt uppträder på ett oacceptabelt sätt kommer föraren att stanna bussen, vårdnadshavare kontaktas för att hämta eleven och själv skjutsa eleven till skolan eller hemmet, innan bussen fortsätter färden.
  • Det är viktigt att du som vårdnadshavare pratar med ditt barn om reglerna för att åka med Länstrafikens bussar, så att alla kan åka säkert och känna trygghet under resan.

Regler för skolskjutsar

Fullständiga regler för våra skolskjutsar hittar du i följande dokument:

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 729.3 kB.

Kontakt

Skolskjuts med taxi sköts av Cabonline AB och avbokning sker till dem: 090-18 18 18.