Kurator

En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar med förebyggande och främjande insatser som till exempel arbete med skolans miljö, handledning och utbildning till skolpersonal. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Kuratorn tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Elever som behöver stöd av en vuxen och någon att prata med om exempelvis relationer, stress, mobbning, kriser, framtid, identitet, självkänsla och självförtroende kan vända sig till kuratorn. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs kan kuratorn hjälpa till med vidare kontakt med externa myndigheter såsom primärvård, socialtjänst, barn och- ungdomspsykiatri (BUP). Kuratorn arbetar också med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, krisplaner och handlingsplaner för ökad närvaro.

Kontaktuppgifter