Specialpedagog

Specialpedagogik innebär att arbeta för att underlätta för barn ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen har till uppgift att i samverkan med förskola/skola identifiera och analysera orsaker till barns/elevers/gruppers svårigheter. Orsakerna kan finnas hos individen/gruppen, i elevens miljö/skolans organisation eller vara en blandning av dessa. Arbetet inriktas med ett helhetsperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.

I arbetet ingår:

  • Bidra till att utveckla pedagogiska strategier, som verkar för att varje barn/elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte av förskola/skola, som hen har rätt till.
  • Ge pedagogisk konsultation och handledning till personal i förskola/skola.
  • Kartlägga styrkor och behov hos barnet/gruppen på flera nivåer, genom att göra observationer, intervjuer, använda olika tester m.m.
  • Hjälpa förskola/skola att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram.
  • Ge råd och stöd till föräldrar runt barnets förskole- eller skolsituation.
  • Stödja barnen/eleverna till att vara delaktiga.
  • Bidra med vår specialkompetens, delta i förbättrings- och utvecklingsarbete i förskola och skola i syfte att förebygga att problem uppstår.
  • Bedriva utvecklingsarbete inom för- och skolområdet.
  • Att följa forskning och utveckling inom det specialpedagogiska området.

Behöver mitt barn specialpedagog?

Om du tror att ditt barn behöver tillgång till specialpedagog, kontakta då rektor på din skola för att få en utredning och på så sätt hjälpa ditt barns utbildning.

Kontaktuppgifter hittar du på respektive skolas sida.