Skolsköterska

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande,
detta sker främst genom hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskan ska:

● tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
● delta i elevhälsoteamen och dess arbete.
● vid hälsobesök tidigt identifiera svårigheter hos elever som kan innebära
att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
● i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övrig personal
arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
● bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt
Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
● erbjuda öppen mottagning

Öppen mottagning

Tider för öppen mottagning är onsdagar och fredagar 9 -11. Eleverna har då möjlighet
att söka för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.

Planerade besök och tidsbokad mottagning

Eleverna är välkomna att boka tid hos skolsköterskan för längre eller mer planerade
samtal och undersökningar.

Du som vårdnadshavare är också välkommen att boka tid. Akuta händelser hänvisas
i första hand till vårdnadshavare och hälsocentral.

Riktlinjer

Läs mer i Riktlinjer för elevhälsa i Nordmalings kommun. Pdf, 902 kB.

Kontaktuppgifter