Läroplan, grundskola och fritidshem

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Den nya läroplanen, Lgr 11, gäller från och med juli 2011. Med utgångspunkt i skollagen har läroplanen för grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan skrivits om så att varje skolform får en egen läroplan.

Läroplanen är den förordning som skolan och alla som arbetar där är skyldiga att följa. I läroplanen kan man se vilka värderingar skolan ska arbeta med och vilket uppdrag skolan har. Det finns riktlinjer för skolans verksamhet som säger vad lärare och rektorer ska göra. Läroplanen förklarar synen på kunskap och lärande och ska fungera som ett stöd och som en viktig källa till lärarnas arbete. Skolan ska informera elever och föräldrar om vilka krav och vilka mål som skolan ställer.

Hur skolorna väljer att arbeta kan däremot skilja sig åt, det ska den enskilda skolans ledning och personal komma fram till tillsammans. Även eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i det arbetet. Du som förälder kan ta del i arbetet genom de möten och utvecklingssamtal du bjuds in till och du kan också ta kontakt med ditt barns skola för att samverka på andra sätt.

Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen. För varje ämne beskrivs syftet samt det centrala innehållet — vad eleverna ska undervisas i. Det införs även kunskapskrav för undervisningen i årskurs 3, 6 och 9. I samband med införandet av Lgr 11 kom en ny betygsskala i sex steg.

Läroplanen och kursplanerna gäller för samtliga skolor i Sverige - både kommunala, fristående och statliga skolor. Läroplanens två första delar gäller också med något mindre undantag för verksamheten i förskoleklass och på fritidshem.


Länk till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.