Läroplan, grundskola och fritidshem

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Den nya läroplanen, Lgr 11, gäller från och med juli 2011. Med utgångspunkt i skollagen har läroplanen för grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan skrivits om så att varje skolform får en egen läroplan.

Läroplanen är den förordning som skolan och alla som arbetar där är skyldiga att följa. I läroplanen kan man se vilka värderingar skolan ska arbeta med och vilket uppdrag skolan har. Det finns riktlinjer för skolans verksamhet som säger vad lärare och rektorer ska göra. Läroplanen förklarar synen på kunskap och lärande och ska fungera som ett stöd och som en viktig källa till lärarnas arbete. Skolan ska informera elever och föräldrar om vilka krav och vilka mål som skolan ställer.

Hur skolorna väljer att arbeta kan däremot skilja sig åt, det ska den enskilda skolans ledning och personal komma fram till tillsammans. Även eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i det arbetet. Du som förälder kan ta del i arbetet genom de möten och utvecklingssamtal du bjuds in till och du kan också ta kontakt med ditt barns skola för att samverka på andra sätt.

Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen. För varje ämne beskrivs syftet samt det centrala innehållet — vad eleverna ska undervisas i. Det införs även kunskapskrav för undervisningen i årskurs 3, 6 och 9. I samband med införandet av Lgr 11 kom en ny betygsskala i sex steg.

Läroplanen och kursplanerna gäller för samtliga skolor i Sverige - både kommunala, fristående och statliga skolor. Läroplanens två första delar gäller också med något mindre undantag för verksamheten i förskoleklass och på fritidshem.


Länk till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Länk till annan webbplats.

Befrielse från undervisning

Vissa föräldrar vill att deras barn inte ska delta i vissa skolämnen. Skollagen är dock mycket restriktig kring att få befrielse från undervisning.

Det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska delta ämnen som exempelvis sex- och samlevnad, musik, religionskunskap eller idrott och hälsa, där simning är ett av momenten.

Regelverket kring befrielse från undervisning är idag restriktiv – alla elever har rätt till utbildning. Genom den nya skollagen blir det än mer restriktiv i att få befrielse från vissa undervisningsinslag i grundskolan. Det krävs synnerliga skäl vilket innebär mycket starka skäl. Befrielse från undervisning kan bara bli aktuell i vissa undantagsfall och endast gälla enstaka obligatoriska inslag i undervisningen.

7 kap. Skollagen

Vårdnadshavare till ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet).

Befrielse

19 § En elev i en skolform som avses i 17 § får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.

Undervisningen ska bedrivas i enlighet med den värdegrund som finns i läroplanerna. Det kan i vissa utpräglade undantagsfall behövas en möjlighet att medge en elev befrielse från enstaka obligatoriska inslag i undervisningen. För att en elev skall bli befriad ska det finns synnerliga skäl och ska bara komma i fråga i undantagsfall. Kravet på synnerliga skäl innebär att skälen för befrielse måste vara mycket starka. Befrielsen är inte avsedd att användas beroende på vårdnadshavarens religiösa eller filosofiska uppfattning. En elev får inte medges befrielse i sådan utsträckning att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen eller kunskapskraven i ett ämne.

Besluten kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 28 kap. 9 § Skollagen.