Värmepump

Innan du installerar en värmepump som nyttjar jord, berg eller vatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljökontoret. Tänk på att lämna in din anmälan i god tid och påbörja inte arbetet innan du fått klartecken från miljökontoret.

Hur anmäler jag min installation?

Du gör enklast din anmälan genom att fylla i blanketten som finns i kommunens e-tjänster.

Blanketten ska vara fullständigt ifylld och underskriven av sökanden. Till anmälan ska du bifoga följande:

  • Situationsplan - En karta som anger placering av: borrhål, närliggande byggnader, rörledningar (VA), kabelstråk (exempelvis tele, el, bredband och fjärrvärme), dricksvattenbrunnar (inom 50 m) samt avloppsanläggningar (inom 50 m).
  • Grannintyg - Ska bifogas om avstånd från borrhål till fastighetsgräns är närmare än 10 meter.

Om du väljer att inlämna någon av dessa handlingar per brev:

Bygg- och miljökontoret
Nordmalings kommun, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling

Framtagande av situationsplan

Sitationsplanen kan utgöras av exempelvis en tomtkarta, en ritning över tomten, en karta du fått från ledningsägare eller en ritad skalenlig skiss.

Utsättning av ledningarnas placering kan ofta beställas hos ledningsägaren (exempelvis Telia och VAKIN). Information om ledningarnas placering kan också finnas hos www.ledningskollen.se

Att tänka på vid val av plats

Kontrollera att tilltänkt placering är möjlig med tanke på ledningar, kabelstråk och dylikt. Riktlinjer att tänka på vid placering av energiborrhål:

  • Minsta avstånd till enskilda dricksvattentäkter bör vara: 30 meter.
  • Minsta avstånd till enskilda avloppsanläggningar bör vara: 30 meter.
  • Minsta avstånd till husfasad bör vara: 4 meter.
  • Minsta avstånd till fastighetsgräns: 10 meter (om borrhålet placeras närmare behövs grannintyg).

Egenkontroll

Oavsett vilken typ av anläggning som du avser att införskaffa är det viktigt att du sätter dig in i grunderna i hur anläggningen fungerar och vilka skötselrutiner som behövs. Detta för att undvika att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer till följd av anläggningen.

Vad kostar anmälan?

Du hittar våra taxor under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Vilka skyldigheter har jag som vill installera värmepump?

  • Anmäla värmepumpen till miljökontoret enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Att din anmälan innehåller korrekta uppgifter
  • Kontrollera om du behöver fler tillstånd från miljökontoret
  • Vid bergvärmeborrning ska du intyga att arbetet utförs i enlighet med "Normbrunn-16"

Vem kan jag diskutera energifrågor med?

Har du frågor angående värmepump, kontakta då miljökontoret via mejl på miljo@nordmaling.se, alternativt ring växel för dirigering.

Om du har generella frågor om energi kan du boka tid med vår energi- och klimatrådgivare.