Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelsverket ett arbete med att se över och göra om den befintliga vägledande riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen. Målsättningen är att en ny modell ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna kommer att klassa om befintliga verksamheter.

I stora drag utgår den nya riskklassningsmodellen ifrån det totala kontrollbehovet för samtliga delar av verksamheten uttryckt i en frekvens (antal kontroller under ett femårsintervall). Den nya modellen är anpassad efter inrapporteringen till EU, samt underlättar kontrollen av de livsmedelsanläggningar som bedriver en mix av olika verksamheter. Det kan t ex röra sig om en butik kombinerat med grossistverksamhet. I slutändan ger detta en bättre helhetsbild av verksamheten och dess kontrollbehov, då det kommer att utgå ifrån vilka aktiviteter som faktiskt sker i den valda verksamheten. Det innebär att kontrollen kan riktas mot de områden där den ger mest effekt.

I dagsläget arbetar Livsmedelsverket med att ta fram riktvärden för kontrolltid kopplat till respektive riskklass, vilket är något vi på kommunen kommer använda som underlag till riskklassningen under nästa år. Nya verksamheter som tillkommer under 2023 kommer att klassas enligt den nya modellen.

I Nordmalings kommun innebär detta att samtliga livsmedelsverksamheter kommer att få en ny riskklass under 2023 som börjar gälla inför 2024. Information kommer att skickas ut angående detta under hösten 2023, och vid frågor kring vad detta innebär hänvisar vi till kommunens livsmedelsinspektör.