Taxa inom miljöområdet

På denna sida hittar du mer information om olika taxor inom miljöbalkens område.

Årsavgifter inom miljö- och hälsoskydd

Vad är årsavgiften?

Årsavgiften är den avgift som du betalar varje år för kommunens obligatoriska tillsyn av ditt företag eller din verksamhet. Kommunen har tillsyn över de flesta företag med en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön. Detta är exempelvis bilverkstäder, industrier, lantbruk, skollokaler, äldreboenden, vårdlokaler och fotvård.

Varför måste jag som företagare betala avgift för detta?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Kommunen har en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om, vilken baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till riskbaserad taxa inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Högre risker - högre årsavgift

Hur stor årsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver och hur stor inverkan verksamheten kan ha på miljön och människors hälsa. Verksamheter med höga risker betalar en större avgift än andra, eftersom dessa kräver mer tillsyn av kommunen. Varje företag placeras i en avgiftsklass som i sin tur avgör hur stor årsavgiften blir. Avgiften beräknas utifrån den arbetstid som krävs för att utföra tillsynen och med en timavgift enligt fastställd taxa. Avgifterna i de olika klasserna bestäms i taxan för miljökontoret som är antagen i kommunfullmäktige.

Välskötta verksamheter betalar mindre

Genom att sköta din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn från kommunens sida kan du i de flesta fall sänka dina tillsynskostnader. Om du exempelvis har en mycket god egenkontroll kan du placera dig i en annan avgiftsklass och därmed få en lägre årsavgift. Du kan inte sänka din avgift om du redan tillhör den lägsta avgiftsklassen.

Vad går årsavgiften till?

Den årsavgift som din verksamhet betalar täcker delar av det arbete som vi utför. I arbetet det kan ingå att kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Delar av arbetet finansieras även med skattemedel.

Alla får inte tillsynsbesök varje år

SKL har föreslagit att företag som betalar för sju timmar eller mer per år normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som betalar för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart tredje år. På förekommen anledning kan dock fler tillsynsbesök krävas. Dessa ingår inte i den årliga avgiften, utan debiteras separat.

Varför betalar jag för fler timmar än den tid inspektörerna är på besök?

I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att hen känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd.

Överklagan och felaktiga beslut

För att få korrekt avgift är det viktigt att du meddelat kommunen korrekta och aktuella uppgifter om företaget. Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor. Vi skickar alltid med information om hur man överklagar när vi meddelar ett beslut.

Taxor inom miljöområdet

Taxor finner du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Utökade taxor

Taxa för verksamhet enligt Miljöbalken (pdf) Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasta avgifter (pdf) Pdf, 255.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsklasser (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Risk- och erfarenhetsbedömning (pdf) Pdf, 338.3 kB, öppnas i nytt fönster.