Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter. Vid installation av oljeavskiljare skall detta anmälas till Bygg- och miljökontoret i god tid före installationen.

Varför ska verksamheten ha oljeavskiljare?

Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem i både naturmiljö och spillvattennät. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut i recipienten.
Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. Även utsläpp av mycket små mängder olja kan orsaka stor skada, framför allt om sjön eller vattendraget används som dricksvattentäkt.

Krav och utformning

Olje-/bensinavskiljare som installeras ska vara tillverkade och godkända enligt SS-EN 858 och bestå av slamavskiljare och oljeavskiljare med automatisk avstängningsventil och provtagningsbrunn. Val av avskiljare ska godkännas av Nordmalings kommun för att säkerställa att bestämmelserna följs. Nordmalings kommun kan kräva att ej godkända avskiljare byts ut. En oljeavskiljare ska vara installerad innan en verksamhet startar. Oljeavskiljare klass 1 ska väljas men undantag finns. Kontakta handläggare på Bygg- och miljökontoret.

Larm bör installeras och larmskåp ska placeras där personal från verksamheter uppehåller sig.

Placering av avskiljare ska följa SS-EN 858. Avskiljare placeras så att den är lätt att nå för rengöring och tömning Installationen ska godkännas av Nordmalings kommun när avskiljaren är på plats.

Rördragning och oljeavskiljare ska vara frilagda och synliga. Om ingen möjlighet ges till att granska installationen kan den underkännas.

Dimensioneringen ska utföras enligt SS-EN 858. Dimensioneringen av oljeavskiljare måste vara anpassad till det aktuella vattenflödet från verksamheten och vara anpassad för avloppsvattnets sammansättning.

Skötsel

För att en oljeavskiljare ska fungera som det är tänkt, krävs det att man kontrollerar, sköter och regelbundet tömmer den på olja och slam. Belastning, typ och storlek av oljeasvkiljare, avgör tömningsfrekvensen. Tömning bör vanligtvis ske 1-2 gånger per år. Det är viktigt att följa rekommendationer från tillverkaren. Enligt standarden SS-EN 858 bör tömning av oljeavskiljare ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Beställning och tömning ska ske i så god tid att larmet aldrig hinner lösas ut. Slam och olja är farligt avfall, tömning får endast ske av företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Transportdokument för avfallet ska upprättas och sparas.

Egenkontroll

Enligt riktlinjer för oljeavskiljare ska kontroll ske minst var sjätte månad och omfatta:

  • Mätning av slam och oljeskiktets tjocklek
  • Funktionstest av larmet
  • Kontroll att den automatiska avstängningsventilen (om den finns) flyter fritt
  • Rengöring/byte av oljeavskiljarens filter (om den finns) i enlighet med tillverkarens rekommendationer

Besiktning

Vart femte år ska en olje-och slamavskiljare genomgå en grundlig täthets- och funktionstest. Detta skall utföras av sakkunnig enligt standarden SS-EN 858. Vid besiktningen skall följande kontrolleras:

  • Täthetskontroll
  • Kontroll av eventuell invändig ytbehandling
  • Kontroll av dämpskärmar, rör och liknande avseende fastsättning och funktion
  • Kontroll av larmutrustning
  • Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, ex flottörer

Även äldre oljeavskiljare, som inte omfattas av gällande standard, ska besiktas.

Journalföring

Egenkontroller var sjätte månad och resultat av besiktningar, ska dokumenteras med kommentarer kring eventuella avvikelser och åtgärder som ska göras. Denna information ska sparas och kunna uppvisas vid miljötillsyn. Även upprättande av transportdokument för avfallet som töms, ska sparas och visas upp vid miljötillsyn.

Kemikalier

När man använder vissa rengöringsmedel och kemikalier kan effekten bli att oljan följer med ut i avloppsnätet. En förutsättning för att en oljeavskiljare ska fungera är att man använder avfettningsmedel som är självspaltande eller självseparerande. Om fett eller olja blandas genom exempelvis högtryckstvätt, kan avskiljningen ta mycket lång tid. Olje/fettdropparna är då så små att de inte kan stiga till ytan. Avskiljningen kan i sådana fall förbättras genom att använda oljeavskiljare med ett särskilt filter.

Blanketter

Anmälan om installation av oljeavskiljare Pdf, 360.5 kB, öppnas i nytt fönster.