Tillsyn

Miljökontoret utför tillsyn hos alla som innehar ett tobakstillstånd (försäljningstillstånd), anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

Tillsyn

Vid tillsynen kan bland annat följande kontrolleras: egenkontrollprogram, rutiner för ålderskontroll, rutiner mot langning och marknadsföring. Miljökontoret kan också genomföra kontrollköp av åldersbegränsade varor, i syfte att kontrollera verksamhetens rutiner kring ålderkontroll.

Innehar ni ett tobakstillstånd genomför kommunen även inre tillsyn av er verksamhet. Vid den inre tillsynen kontrollerar Miljökontoret tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Den inre tillsynen syftar till att kontrollera om tillståndshavaren är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten drivs i enlighet med de krav som ställs upp i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Detta kontrolleras kontinuerligt genom uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen. Miljökontoret kan också granska bokföringen.

Miljökontoret kan även genomföra samordnade tillsyner med andra myndigheter så som Polisen. Tillsynsbesöken är ofta oanmälda i syfte att kontrollera hur verksamheten drivs under normala omständigheter.

Vad händer efter ett tillsynsbesök?

Vid tillsynsbesöket öppnar Miljökontoret ett tillsynsärende för att utreda om verksamheten uppfyller lagkraven. Vid eventuella brister ges bolaget, föreningen eller näringsidkaren möjlighet att inkomma med synpunkter på bristerna. Detta sker antingen direkt vid tillsynsbesöket eller i efterföljande kontrollrapport.

Miljökontoret strävar alltid efter att näringsidkaren ska åtgärda bristerna frivilligt. Beroende på hur allvarlig Miljökontoret bedömer att bristen är, så är det dock inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den bedömningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att Miljökontoret behöver vidta åtgärder.

Vid tobakstillstånd kan Miljökontoret vidta åtgärder genom att besluta om förbud, föreläggande, varning eller återkallelse.

Vid anmälningspliktig försäljning kan Miljökontoret vidta åtgärder genom att besluta om förbud, föreläggande, försäljningsförbud eller varning.

Detta händer vid konstaterade brister i din verksamhet:

Föreläggande

Ett föreläggande är ett beslut som är tänkt att tvinga företagaren att vidta en viss åtgärd. Ett exempel på åtgärd kan vara att ta ner reklam som inte är tillåten. Kommunen kan lägga ett vite till föreläggandet.

Vad är vite?

Ett vite är en typ av avgift. Om tillståndshavaren bryter mot ett föreläggande eller ett förbud så kan företagaren tvingas betala vitet.

Förbud

Ett förbud kan användas när kommunen vill att företagaren ska sluta med en viss handling. Ett exempel på åtgärd kan vara att sluta sälja elektroniska cigaretter & påfyllnadsbehållare som saknar svensk hälsovarning. Kommunen kan lägga ett vite till förbudet.

Varning

Kommunen kan meddela den som har anmäld försäljning en varning. Det innebär att allvarliga brister har framkommit, dock inte så pass allvarliga att det finns skäl för försäljningsförbud eller att försäljningstillståndet ska återkallas. Fortsätter företagaren göra fel efter varningen så kan kommunen besluta om försäljningsförbud eller vid tillståndpliktigförsäljning återkallelse.

Om företagaren har ett tobakstillstånd kan en varning gällande elektroniska cigaretter & påfyllnadsbehållare även påverka tillståndet.

Försäljningsförbud

Ett försäljningsförbud innebär att kommunen förbjuder företagaren att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under en period, upp till sex månader. Det här beslutet använder kommunen bara när företagaren brutit mot lagen på ett mycket allvarligt sätt. Det kan till exempel vara att butiken sålt elektroniska cigaretter till personer som är under 18 år.

Återkallelse

Inga tobaksvaror får säljas och det kan bli svårare att för dig att få ett nytt försäljningstillstånd. Återkallelse sker vid allvarlig eller upprepad misskötsamhet i din verksamhet.

Vad händer efter beslut?

Om tillsynsärendet leder till en åtgärd skickar Miljökontoret ut beslutet. Tillsammans med beslutet skickas även en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen beskriver hur sökanden ska gå tillväga om sökanden vill överklaga beslutet. En överklagan kan lämnas in först efter att beslut i ärendet är taget. Miljökontoret skickar även kopia av beslutet till andra myndigheter, så som polisen och folkhälsomyndigheten, om detta kan ha betydelse för deras tillsyn.