Alkohol

Den som serverar starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste söka serveringstillstånd. Den som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till kommunen.

Alkoholservering

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är den lag som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår, och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

Krav för att få serveringstillstånd

För att kunna få beviljat serveringstillstånd, krävs det att du som verksamhetsutövare uppvisar personlig samt ekonomisk lämplighet.

Att inneha en god lämplighet innebär:

  • Ansökande behöver ha fyllt 20 år och uppvisa en ekonomisk skötsamhet. Du får inte heller vara tidigare straffad för ett brott av den allvarligare graden.
  • Du behöver utföra ett kunskapsprov med godkänt resultat angånde alkohollagen hos kommunen.
  • Du behöver kunna redogöra för vart de pengar som ska finanisera verksamheten kommer ifrån (finansieringsplan).
  • Du måste uppvisa hyreskontrakt eller köpekontrakt för lokalen som ska användas för serveringstillståndet.
  • Lokalen ska vara brandsäker, ha tillräckligt med sittplatser för matservering, ha ett eget kök i direkt anslutning till alkoholserveringen som är i bruk. Det ska även finnas ett varierat utbud med mat, som ska anses vara tillräckligt samt tillgängligt för kunderna.

För mer information om vad du bör tänka på inför kommunens kunskapsprov, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

För mer information angående den lagstiftning som reglerar serveringstillstånd, se Alkoholförordningen (2010-1636) samt Alkohollagen (2010-1622).