Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera det i olika avfallsslag.

Sortering

Det är i första hand byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamhet. Sorteringen av bygg- och rivningsavfallet ska normalt ske på plats.

Följande avfallsslag ska åtminstone sorteras ut på platsen där det uppkommer:

 • trä,
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 • metall,
 • glas,
 • plast,
 • gips,
 • farligt avfall
 • avfall som faller under producentansvar
 • brännbart avfall (det vill säga det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Olika slag av farligt avfall ska hållas åtskilda från varandra, vilket gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. Ni kan läsa mer om hur farigt avfall ska hanteras under fliken "Farligt avfall" på föregående sida.

Undantag från utsorteringskravet

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör det omöjligt att separera och sortera dem på plats, är de undantagna från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens

Bygg- och miljökontoret kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att förorena miljön.

En anmälan krävs när avfall ska användas för anläggningsändamål som kan förorena mark, vattenområde, eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Om föroreningsrisken är större än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Vid frågor gällande användning av avfall i anläggningsändamål kan ni kontakta Miljökontoret.

Tillsyn

Kommunens Bygg- och miljökontor delar tillsynsansvaret för avfallshantering i bygg- och rivningsverksamhet.

Fördelningen innebär att

 • Miljökontoret ansvarar för operativ tillsyn över hur avfallet hanteras vid bygg och rivning, vid transporter och på anläggningar. Det sker med stöd av bestämmelser i miljöbalken (MB1998:808).
 • Byggkontoret utövar tillsyn över hur själva rivningen går till och över formella moment i avfallshanteringen, till exempel inlämnande av anmälan om rivningsåtgärd och kontrollplan. Det sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer om bygg-och rivningsavfall kan ni kontakt Bygg- och miljökontoret eller läsa om det på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..