Farligt avfall

Farligt avfall kan vara skadligt för människor och miljön och ska alltid sorteras ut och förvaras för sig. Vad som räknas som farligt avfall framgår av avfallsförordningen. Farligt avfall från verksamheter ingår inte i det kommunala monopolet vilket innebär att avfallet ska hanteras av aktörer på den öppna marknaden.

Hantering

Det finns särskilda regler för förvaring, transport och dokumentation av farligt avfall. Farligt avfall ska förvaras låst och skyddat från regn och snö. Det ska också förvaras så att spill inte kan spridas.

Exempel på kemikalier som räknas som farligt avfall är:

 • Spillolja
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Batterier
 • Färgrester
 • Lösningsmedel

Riskavfall

Riskavfall ska transporteras som farligt avfall. Det ska samlas upp i punktionssäkra, slagtåliga, fukttäta förpackningar. Materialet och utformningen ska göra att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut när de hanteras. Förpackningarna märks: ”riskavfall” eller ”skärande/stickande/smittförande avfall”. Riskavfall från verksamheter ingår inte i det kommunala monopolet vilket innebär att avfallet ska hanteras av aktörer på den öppna marknaden

Exempel på riskavfall:

 • Piercing- och tatueringsverktyg
 • Insulinpennor
 • Akupunkturnålar
 • Material med blod eller andra kroppsvätskor

Exempel på verksamheter där riskavfall skapas:

 • Mani- och pedikyrister
 • Vårdinrättningar
 • Fotvård
 • Laboratorier
 • Tatuerare

Transport

Du som verksamhetsutövare får transportera farligt avfall själv, men max 100 kg eller 100 liter per år, inklusive elavfall. Du måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Över denna mängd krävs ett tillstånd från länsstyrelsen.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel för avfall som innehåller asbest.

Transport dokumentation

Vid varje transport av farligt avfall ska ett transportdokument upprättas. Den verksamhet som ska transportera ett farligt avfall (transportören) och den verksamhet som lämnar ifrån sig avfallet (lämnaren) har ett gemensamt ansvar för att ett transportdokument upprättas och att uppgifterna i transportdokumentet stämmer.

Regler om vad ett transportdokument ska innehålla finns i Avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2022:2.

Om ni inte upprättar transportdokument

Enligt 11 kap 9 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr tas ut vid en överträdelse genom att inte upprätta transportdokument enligt de krav som ställs i avfallsförordningen.

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna uppgifter om avfallet. Anteckningsskyldigheten för transportör, insamlare, mäklare och behandlare ser liknande ut med vissa skillnader. Bestämmelserna om olika aktörers anteckningsskyldighet finns i Avfallsförordningen.

Anteckningarna som förs ska sparas i minst tre år inom verksamheten förutom för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 12 månader.

Rapportering

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

När ska rapportering ske

Anteckningen av det farliga avfallet ska göras av och hos den egna verksamheten innan själva borttransporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Den information som ska rapporteras in är beroende på om verksamheten är avfallsproducent, transportör, insamlare, mäklare och handlare eller behandlare av farligt avfall.

Ni kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls och som ska kunna visa upp anteckningarna och uppgifterna i avfallsregistret vid eventuell tillsyn.

Vill du läsa mer?

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2)

Naturvårdverkets information om rapporterin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.g