Förpackningar

Enligt 3 kap. 4 § i avfallsförordningen (2020:614) måste alla före­tag och andra verksamheter sortera sitt förpackningsavfall.

Vad är en förpackning?

En förpackning är en engångsartikel eller annan produkt som framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara eller för att användas för att leverera eller på annat sätt hantera en vara. Läs mer i förordningen om producentansvar för förpackningar (2022:1274) paragraf 4 och 5.

Sortering

Förpackningsavfallet ska sorteras vid källan, det vill säga vid verksamheten. Det är alltså inte tillåtet att ha en blandcontainer för flera olika avfallsslag som sedan sorteras på en annan plats, exempelvis en återvinningscentral. Tänk på att om du lämnar avfall till en återvinningscentral ska det göras som företag, inte som privatperson.

Fraktioner

De här fraktionerna av förpackningar ska sorteras ut:

  • Papper och kartong
  • Plast
  • Metall
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Plastflaskor och metallburkar avsedda för retur
  • Trä

Innehåll

Från 1 januari 2024 ska innehållet i förpackningen och själva förpackningen sorteras separat. Syftet är att öka materialåtervinningen. Detta gäller inte förpackningar där innehållet klassas som farligt avfall.

Exempelvis ska äggen i en äggkartong separeras och slängas som matavfall, medan förpackningen sorteras som kartong.Ett annat exempel är om det finns en pappersförpackning i en plastförpackning - eller tvärtom. Papper och plast ska då separeras och sorteras i sina respektive fraktioner.

Transport

Avfallet ska alltid transporteras till en godkänd mottagare. Du kan antingen sköta transporten själv eller anlita en auktoriserad avfallsentreprenör. Om du sköter transporterna själv kan anmälan eller tillstånd krävas hos Länsstyrelsen.

Läs mer hos Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte sorterar

Miljökontoret gör tillsyn för att kontrollera att förpackningsavfall sorteras ut på rätt. Kommunstyrelsen kan förelägga dig om åtgärder för att du ska hantera avfallet på rätt sätt. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, som du får betala om du inte följer föreläggandet.